konkurs - co kryją powieki?

Konkurs filmowy
Co kryją powieki?

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: Co kryją powieki?
2. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. Organizatorem Konkursu jest: Fundacja Rozwoju Edukacji i Motywacji, 85-391 Bydgoszcz, ul. Nakielska 156 c.
4. Partnerem i fundatorem nagród w Konkursie jest: Instytut Powiek Anna Maria Bilkiewicz Pawelec, 85-391 Bydgoszcz, ul. Nakielska 156 c.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy (filmu/filmów):
   a) w wyznaczonym terminie,
   b) po uprzednim dokonaniu rejestracji uczestnictwa na stronie www.freim.pl
 2. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być każdy student uczelni medycznych który ukończył 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Jeden uczestnik może wysłać maksymalnie dwa filmy.
 4. Laureaci Konkursu automatycznie wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska autora/ów i tytułów nagrodzonych prac.

Zgłaszanie prac w formie filmów:

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie filmów związanych z aparatem ochronnym oka (powiekami) lub ukazujące obrazy z życia ośrodków medycznych, relacji z pacjentami.
6. Prace (filmy) można zgłaszać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mailowego: oko@freim.pl podając w tytule emaila: NAZWISKO, IMIĘ, z dopiskiem: „Co kryją powieki?”
W oknie wiadomości proszę wpisać obowiązkowo:
- imię i nazwisko
- pełny adres korespondencyjny
- numer telefonu kontaktowego
- tytuł pracy
9. Osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, że jest autorem filmu.
10. Warunkiem przyjęcia filmu do Konkursu jest przesłanie filmu w preferowanych formatach:
- rozdzielczość: FullHD 1920x1080 (16:9)
- format pliku: avi, mp4, mov
13. Czas trwania filmu max. 3 min.
14. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie filmów wykonanych techniką dowolną przez studenta/ studentów, z zachowaniem poniższych warunków:
Filmy zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

§ 3
TERMINY i MIEJSCA

 1. Termin nadsyłania filmów: od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 października 2020 r.
 2. Ocena Komisji Konkursowej 10 listopada 2020 r.
 3. Ogłoszenie wyników Komisji Konkursowej 15 listopada 2020 r.
 4. Miejsce prezentacji filmów na YouTube kanał Powieki, fanpage Instytutu Powiek Anny Marii Bilkiewicz Pawelec, fanpage na Facebooku Fundacji Rozwoju Edukacji i Motywacji.
 5. Wręczenie nagród: podczas zakończenia I Ogólnopolskiej Konferencji Okuloplastycznej OKO : 5 grudnia 2020 roku w Bydgoszczy.

§ 4
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD i WYRÓŻNIEŃ

 1. Nagrody w Konkursie dla laureatów w kategorii Film:
   a) I miejsce - udział w praktycznym kursie okuloplastycznym (termin do ustalenia z organizatorem) i dyplom,
   b) II miejsce - bon na książki wartości 500 zł i dyplom,
   c) III miejsce - dyplom.
 2. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na zakończenie I Ogólnopolskiej Konferencji Okuloplastycznej OKO w dniu 5 grudnia 2020 r. na sali głównej.
 3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni mailowo o wygranej po rozstrzygnięciu Konkursu w dniu 15 listopada 2020.

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018, Dz.U. 2018 poz. 1000. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1).
 4. Administratorem danych osobowych, gromadzącym oraz przetwarzającym dane osobowe Uczestników jest Organizator.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia Konkursu, identyfikacji Uczestników, wydania nagrody, o której mowa w § 4 Regulaminu oraz ogłoszenia danych osobowych zwycięzcy na stronie internetowej Konkursu.
 6. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 7. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska oraz miasta) na stronie internetowej dedykowanej dla Konferencji.
 9. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż: przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych filmów lub/i fotografii oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję.
 10. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników oraz jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie www.freim.pl co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Organizatora.

Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.

Wypełnij poniższy formularz

Akceptuję Regulamin zawierania umów w serwisie freim.pl
Administratorem Twoich Danych jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Motywacji z/s w Bydgoszczy. Twoje dane osobowe będą przetwarzane m.in. w celu realizacji umowy. Szczegółowe informacje o Twoich uprawnieniach i inne informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.