STATUT FUNDACJI ROZWOJU EDUKACJI I MOTYWACJI

Poprzednio
Fundacja Stacja Motywacja

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Stacja Motywacja” zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez: Pawła Jędrzejewskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Bogusławe Onoszkowicz – Jacyna w kancelarii notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 100, w dniu 23.12.2016, Repertorium A nr 5276/2016.

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku tj. z dnia 18 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 40) oraz innych przepisów obowiązującego prawa, oraz na podstawie statutu

 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 4. Fundacja posiada osobowość prawną.

 5. Fundacja zmieniła nazwę na „Fundacja Rozwoju Edukacji i Motywacji” uchwałą zarządu 13 maja 2019 roku.

§ 2

Zakres czasowy działania Fundacji

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji

1. Siedzibą Fundacji jest Bydgoszcz.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 4

Cel i zasady działania Fundacji

 1. Celem fundacji jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz tradycji w szczególności działalność polegająca na:

   1. Udzielaniu wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym w rozwoju ich umiejętności i talentów;

   2. Działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji, w szczególności zawodowych i naukowych;

   3. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność oświatowa, kulturalna;

   4. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej i społecznej;

   5. Skupianiu wokół celów działalności fundacji twórców, przedstawicieli nauki i działaczy w kraju i za granicą;

   6. Upowszechnianiu edukacji oraz kultury fizycznej i sportu;

   7. Podejmowaniu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

   8. Promocji i organizacji wolontariatu.

 1. Cel Fundacji jest realizowany przez:

  1. udzielanie stypendiów, wspomaganie finansowe i rzeczowe, uzdolnionej młodzieży uczącej się w liceach, szkołach wyższych i na poziomie podyplomowym;

  2. wspomaganie rozwoju młodzieży wybitnie uzdolnionej m.in. poprzez stwarzanie możliwości kontaktu z profesjonalnymi twórcami i autorytetami w danej dziedzinie, rozwijanie jej zainteresowań przez organizację i finansowanie warsztatów edukacyjnych, szkoleń, kursów, wykładów i innych form dokształcania i zajęć pozalekcyjnych, nauki języków obcych oraz wypoczynku zimowego i letniego, a także organizację działań związanych z szeroko rozumianym rozwojem sportowym młodzieży;

  1. współpraca z samorządem lokalnym i przedsiębiorcami o zbliżonym profilu działania, wspomaganie innych organizacji pozarządowych, o zbieżnych celach statutowych oraz organizowanie lub wspomaganie przedsięwzięć dydaktycznych, naukowych, artystycznych służących edukacji młodzieży;

  2. wyposażanie internatów, liceów i szkół wyższych w sprzęt naukowy i inne pomoce pedagogiczne;

  3. prowadzenie działań mających na celu nagłośnienie problemów uczniów, studentów i ich opiekunów, w tym organizowanie wystaw, konferencji, konkursów i imprez;

  4. prowadzenie badań środowiskowych dotyczących uzdolnionej młodzieży, młodzieży niezamożnej, młodzieży ze środowisk wiejskich i źródeł problemów, z którymi ta młodzież się spotyka;

  5. administrowanie projektami rozwoju edukacji i kultury;

  6. organizowanie szkoleń i warsztatów, programów z zakresu edukacji wspomaganie i propagowanie motywacyjnych metod nauczania, pobudzających młodzież i dorosłych do dalszego rozwoju edukacyjnego;

  7. uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez inne podmioty umożliwiających przeprowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych w zakresie działalności Fundacji;

  8. obejmowanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, których dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych Fundacji;

  9. prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej;

  10. organizowanie wydarzeń sportowych.

§ 5

Medale, odznaczenia i nagrody

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 6

Majątek i odpowiedzialność finansowa Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na który składa się wpłata fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona została kwota 1.000 (słownie: jeden tysiąc) zł.

 3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 7

Dochody Fundacji

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

  1. prowadzonej działalności gospodarczej,

  2. darowizn, spadków i zapisów,

  3. dotacji oraz subwencji pozyskanych od organów administracji publicznej, w szczególności pochodzących z programów unijnych,

  4. zbiórek, imprez publicznych, loterii,

  5. majątku Fundacji.

 1. Dochody osiągane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

 2. Rok obrotowy Fundacji rozpoczyna się 1 lutego i kończy 31 stycznia.

§ 8

Działalność gospodarcza Fundacji

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

  1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

(PKD 85.59.B)

  1. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)

  2. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)

  3. Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)

  4. Działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

  5. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),

  6. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z),

  7. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),

  8. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

  9. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

  10. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

  11. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

  12. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

  13. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

  14. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)

  15. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

  16. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)

  17. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)

  18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)

  19. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z).

  20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).

ROZDZIAŁ III

ORGANY FUNDACJI

§ 9

Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są:

Zarząd Fundacji.

§ 10

Kompetencje Fundatora

Do kompetencji Fundatora należy:

– zmiana statutu Fundacji,

– występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

§ 11

Zarząd Fundacji

  1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym: Prezesa Zarządu Fundacji, Zastępcy Prezesa Zarządu i Członka Zarządu. Zarząd jest powoływany przez Fundatora.

  2. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.

  3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy kierowanie działalnością Fundacji w zakresie realizacji jej celów, w tym działalnością gospodarczą, o ile fundacja będzie ją prowadziła, oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie majątkiem fundacji w pełnym zakresie, a w szczególności:

   1. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;

   2. kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji;

   3. podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku składników majątku niematerialnego, ruchomego i nieruchomego Fundacji;

   4. zapewnienie działania Fundacji zgodnie ze Statutem;

   5. zatrudnianie pracowników Fundacji oraz ustalenie ich wynagrodzenia;

   6. powoływanie pełnomocników do poszczególnych spraw;

   7. tworzenie, innych niż terenowe, wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji i określenie ich organizacji (np. Biura Zarządu) oraz nadzorowanie ich działalności;

   8. uchwalanie rocznych planów działalności Fundacji;

   9. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów budżetowych Fundacji;

   10. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

   11. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Fundacji;

   12. odejmowanie decyzji o przystąpieniu do organizacji i podmiotów krajowych i międzynarodowych.

  4. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie oraz pozostali członkowie łącznie z Prezesem Zarządu Fundacji.

  5. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku:

   1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce pozostałych Członków Zarządu, a w przypadku Zarządu jednoosobowego – na ręce Fundatora, z dniem określonym w treści rezygnacji, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia złożenia rezygnacji,

   2. odwołania przez Fundatora,

   3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego orzeczenia skutkującego zakazem sprawowania tej funkcji,

   4. śmierci.

  6. W skład Zarządu Fundacji Fundator powołuje Pawła Jędrzejewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Monikę Lewandowską.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Zmiana celów Fundacji

W sprawie zmiany celu fundacji decyzję podejmuje Fundator.

§ 13

Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatora.